Contactgegevens:
Ad Schaafsma is de Functionaris Gegevensbescherming van VINCI Energies. Hij is te bereiken via privacy.venl@vinci-energies.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Actemium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, oplossingen en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor contactformulier
Voor- en achternaam, je e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

 

Voor cookies
IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaattype, gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Wij vragen vanuit Actemium niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.venl@vinci-energies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Actemium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je antwoord te kunnen geven op vragen die je via een formulier hebt gesteld.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je sollicitatie en/of aanmelding voor een jobalert te kunnen verwerken.
  • Je te informeren over de status van je sollicitatie

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Actemium neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Actemium) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Actemium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Daarna nog maximaal 1 jaar.

 

Verstrekking aan derden
Actemium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Actemium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Actemium is als merk onderdeel van VINCI Energies Nederland. Het kan gebeuren dat jouw profiel / sollicitatie gegevens worden gedeeld met onze collega’s van VINCI Energies of een van haar andere merken. Dit omdat we samenwerken in de sollicitatieprocedure of op het moment dat vacante functies voor meerdere merken van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van de merken van VINCI Energies in Nederland:

 

Naam Categorie Jurisdictie Doel Gegevens
VINCI Energies Bedrijfsonderdeel Nederlands Afhandelen sollicitatie Gehele profiel
VINCI Facilities Bedrijfsonderdeel Nederlands Afhandelen sollicitatie Gehele profiel
Omexom Bedrijfsonderdeel Nederlands Afhandelen sollicitatie Gehele profiel
Actemium Bedrijfsonderdeel Nederlands Afhandelen sollicitatie Gehele profiel

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Actemium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Actemium en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy.venl@vinci-energies.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Actemium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Actemium neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy.venl@vinci-energies.com